• Poradenstvo - zorientovanie sa v problematike, posúdenie stavu výťahu a bezplatné vypracovanie návrhu riešenia na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti.
  • Montáž výťahov - hlavne kompletná výmena výťahov v bytových domoch, záručný a pozáručný servis. Nové výťahy dodávame prevažne od českých výrobcov, komponenty sú všeobecne dostupné, a preto zákazník nie je v budúcnosti pri servise výťahu viazaný na konkrétnu firmu.
  • Servis výťahov - na základe servisnej zmluvy vykonávame preventívnu údržbu a kvalitný servis. Tým sa dá do značnej miery predísť vzniku väčších porúch, predĺžiť životnosť jednotlivých častí výťahu a tak znižovať prevádzkové náklady.
  • Nepretržitá havarijná služba a nahlasovanie porúch kvalifikovanému pracovníkovi.
  • Odborné prehliadky (revízie) a skúšky výťahov podľa platných predpisov
  • Náhradné diely - používame certifikované komponenty dodávané osvedčenými dodávateľmi.
  • Rekonštrukcie a generálne opravy výťahov a jednotlivých častí.
  • Postupná modernizácia - podľa požiadaviek a finančných možností vypracujeme návrh postupnej modernizácie výťahu na dlhšie časové obdobie. Jeho realizáciou sa zabezpečí zníženie poruchovosti a nákladovosti prevádzky, predĺženie životnosti zariadení a v zmysle platných predpisov postupné odstránenie prevádzkových rizík, ktoré sa pri starších výťahoch vyskytujú.
  • Zabezpečenie prevádzkyschopnosti výťahu - počas celej doby platnosti zmluvy a to aj v prípade, že zákazník nemá dostatok financií na opravu, po dohode vykonáme opravu na naše náklady a dohodneme splátkový kalendár.
  • Prevzatie zodpovednosti pri zastupovaní pred orgánmi Technickej inšpekcie SR, orgánmi činnými v trestnom konaní a verejnoprávnymi inštitúciami.
  • Vedenie prevádzkovej dokumentácie výťahu.